Ο ιστότοπος “7yearsonmountathos.com” (εφεξής «ιστότοπος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται με την υποβολή αίτησης για την αγορά προϊόντος σύμφωνα με τα κατωτέρω. Υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι ο Χρήστος Παλάσκας, 25ης Μαρτίου 49, Λιτόχωρο, τηλ. 6940103821, chris.palaskas@gmail.com.

1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να υποχρεωθεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την υποβολή παραγγελίας, είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν από το χρήστη κάποια προσωπικά στοιχεία. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο αν τις παρέχει ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης οικειοθελώς. Για αυτόν τον σκοπό θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση. Με την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης θα κληθεί να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο.

• Μετά την επιτυχημένη παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή μετά την πάροδο 30 ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας διαγράφονται τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
• Αν έχετε επιλέξει εγγραφή στο Newsletter διατηρείται η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου έως ότου επιλέξετε διαγραφή από την υπηρεσία.

2. Ο λόγος που διατηρούμε τα προσωπικά αυτά δεδομένα

• Σκοπός είναι η αποστολή του προϊόντος στη σωστή διεύθυνση και η ευκολία στην επικοινωνία με τον πελάτη για την επιτυχή παραλαβή του προϊόντος.

3. Ποιοί έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που μας εμπιστευτήκατε;

• Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε χώρο με πιστοποιητικό SSL που σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα μεταφέρονται. κρυπτογραφημένα από και προς τη βάση μας.
• Ο υπεύθυνος αποστολής θα παραλάβει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή για την αποστολή του προϊόντος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαγραφή των μηνυμάτων γίνεται αμέσως μετά την αποστολή.
• Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο μέχρι την επιτυχημένη παραλαβή του προϊόντος.

4. Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους;

• Σε καμμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σε με άλλες οντότητες εκτός από τις προαναφερθείσες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της επιχείρισης.

5. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Παρόλο που ο διακομιστής της ιστοσελίδας βρίσκεται στην Ε.Ε. έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικά μέσα αναλόγως με το είδος των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Επίσης εφαρμόζεται κάθε κατάλληλο οργανωτικό μέτρο, ώστε να παρέχεται η νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και απορρήτου των δεδομένων (προσωπικών ή μη).
Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι εμπιστευτικές, η δε χρήση τους γίνεται στο μέτρο του νομίμως προβλεπόμενου και με σκοπό την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναφέρονται παραπάνω.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

• Μπορείτε να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
• Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση/αλλαγή κάποιων δεδομένων.
• Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. διαγραφή του τηλεφωνικού αριθμού).
• Μπορείτε να ζητήσετε παύση επεξεργασίας και διαγραφή των δεδομένων σας.

7. Που μπορείτε να απευθυνθείτε;

Για την άσκηση των διακαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@7yearsonmountathos.com